روغن بنفشه

  • روغن گل بنفشه با پایه زیتون فرابکر
  • در حجم های 30 سی سی و 60 سی سی

 

این محصول در حال حاضر تمام شده و نا موجود میباشد .